ELİS ŞİMŞON - İLK FELSEFE OLARAK ETİK

 

Emmanuel Levinas’ın düşüncesiyle tanışmak için ilk açmamız gereken kilit, zaten başlı başına bir slogan gibi tınlayan “ilk felsefe olarak etik” ifadesidir. Batı felsefesi geleneğinin ontolojiyi temel alma ısrarının karşısına etiğin önceliğini çıkaran Levinas, aslında varlığın başka türlü anlaşılabilmesinin imkanlarını aramaktadır. Bu arayışının ateşleyicisi, bu geleneğin, Başka’yı sistematik, tutarlı ve daimî bir biçimde bastıran, baskılayan, dışlayan ve hatta yok eden, yani Aynı’ya indirgeyen bir mekanizmanın işletilmesine dayandığı fikridir. Etik, Başka’nın, Aynı’nın tahakkümünden kurtarıldığı bir ilişkinin adıdır. Dolayısıyla Levinas etiği, geleneğin varlık anlayışının eleştirisinin üzerinde temellendirdiği en güçlü zemin olarak kullanır. Ahlaken doğru davranışın ya da ilkelerin konu edildiği normatif teorilerden farklı olarak Levinas, etiğin etikliğini dert edinir. Ahlakın büyük bir aldatmacadan mı ibaret olduğunun sorgulandığı, insanın başka bir insana yaptığı zulmün, hayal gücünü dumur edecek raddeye ulaştığı bir dönemde Levinas, etik sorusunu felsefi projesinin merkezine yerleştirir ve 20. yüzyıl Fransız düşünce sahnesindeki özgün yerini alır. Yaşanan felaketler karşısında işe yaramadığına hükmedilerek hurdaya çıkarılmış, tarihin raflarında tozlanmaya terkedilmiş Adalet, Özgürlük, Sorumluluk kavramlarını yeniden düşünmeye açar. Bu seminerde Levinas’ın düşüncesinin izlediği yolu takip ederek, bugün dünyada daha da vahim hale gelen öteki düşmanlığı karşısında Levinas’ın bize söyleyeceklerine kulak vermeye odaklanacağız. Ötekine ve başkalığa kayıtsızlığı ve tahammülsüzlüğü temel alan düşünce sistemlerinin kötücüllüğüne vurgu yapan Levinas’ın, bunlar karşısında etik özneliği savunmasını irdeleyeceğiz.

 

 

1.Hafta: Levinas’la tanışmak: Ontoloji karşısında Etiği yeniden düşünmek

 

2.Hafta: Heidegger’in Levinas üzerindeki etkisi: Varlıktan çıkış mümkün mü?

 

3.Hafta: Aynı ve Başka: Öteki’yle İlişki ve Sorumluluk (Bütünlük ve Sonsuz)

 

4.Hafta: Etik Özne: Yerine Geçme (Olmaktan Başka Türlü veya Özün Ötesi)

 

5.Hafta: Levinas ve Yahudilik: Talmud Okumaları

 

6.Hafta: Eleştiriler karşısında Levinas

 

 

Elis Şimşon

Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Boston College Felsefe Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. “Adorno ve Levinas: Holokost Sonrası Felsefede Etik” başlıklı teziyle 2019 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde doktora derecesini aldı. Bu süreçte felsefi danışmanlık, çocuklarla felsefe (P4C) ve temel varoluşçu analiz eğitimlerini de tamamladı. Halen Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde ders vermektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Elis Şimşon’la ‘’Levinas’la tanışma’’ semineri’nin tarih, saat ve fiyat bilgileri:

 

Başlama tarihi ve saati: 30 Eylül 2019 / 19.00-22.00 (6 hafta her pazartesi)

 

Fiyat: Tam 180TL, öğrenci 120TL, tek ders ücreti tam 40TL, öğrenci 30TL